• Mr. Feldman's Schedule:
   
  Period 1  PREP Office 113
   
  Period 2  Algebra 1A Team with Mrs. Barrie (140)
   
  Period 3  Algebra 2N Team with Mr. Mealy (M3)
   
  Period 4  Algebra Team with Mr. Seipp (111)
   
  Period 5  DUTY/COVERAGE
   
  Period 6  Albegra Team with Mr. Seipp (111)
   
  Period 7  LUNCH 
   
  Period 8  Algebra 2N Team with Mr. Mealy (111)
   
  Office: Room 113