• Mr. Feldman's Schedule:
   
  Period 1  Algebra 2N Team with Mr. Fiske (139)
   
  Period 2  Algebra 1A Team with Mrs. Barrie (142)
   
  Period 3  Prep
   
  Period 4  Support Algebra1A (210) 
   
  Period 5  Algebra 1A Self-Contained (210)
   
  Period 6  Lunch
   
  Period 7  Duty 
   
  Period 8  Algebra 2N Team with Mr. Fiske (139)
   
  Office: Room 113