•                                                                                                                                                                       
  Phone: 697-6700 ext. 30071                                      
   
   
  2018-2019 Schedule  
  1'st period, Algebra 2
  2'nd period, Prep
  3'rd period, Pre-Calculus
  4'th period, Algebra 2
  5'th period, Duty
  6'th period, Lunch
  7'th period, DCC Calculus
  8'th period, 
  Pre-Calculus
   
   jjlogo