•  
  SCHEDULE
   
  Period 1: Prep
   
   
  Period 2: Studyhall
   
   
  Period 3: ICT Earth Science
   
   
  Period 4: ICT Earth Science
   
   
  Period 5: ICT Earth Science
   
   
  Period 6: Lunch
                                                                                     
   
  Period 7: Resource Room / ICT Earth Science Lab
   
   
  Period 8: ICT Earth Science